Obiekt

Zapoznaj się z naszym obiektem

TOR - PIERWSZY RAZ


Bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego jeśli wybieracie si e na tor DAYTONA po raz pierwszy należy:
 
 • Przeczytać dokładnie regulamin toru kartingowe DAYTONA
 • Mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport - niezbędny do podpisania oświadczenia dotyczącego akceptację REGULAMINU TORU
 • Osoby niepełnoletnie musza przyjść na tor z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • Ubrać wygodny , nie ograniczający ruchów stój – bez luźnych elementów
 • Założyć obuwie sportowe lub na płaskiej podeszwie

REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO DAYTONA

 1. Tor kartingowy DAYTONA, mieszczący się przy ul. Kochanowskiego 39 w Tarnowie, prowadzony jest przez F.H.U. BAKO (dalej zwany Organizatorem).
 2. Warunkiem wstępu na tor kartingowy DAYTONA jest zapoznanie się przez uczestników oraz ich opiekunów z postanowieniami niniejszego Regulaminu toru kartingowego przed zawarciem umowy w zakresie korzystania z usług Toru Kartingowego Daytona.
  Celem realizacji powyższego warunku Organizator umieszcza regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników
 3. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 5 lat. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów, którzy pozostają obecni na torze podczas korzystania z niego przez ich podopiecznego.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która narusza regulamin toru, lub nie stosuje się do nakazów, zakazów i wskazówek Organizatora lub osób obsługujących tor.
 5. Uczestnik zapewnia, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Uczestnik zapewnia również, iż nie zachodzą inne od wymienionych powyżej okoliczności mogące negatywnie wpływać na sposób jego jazdy i koncentrację, a wynikające ze stanu zdrowia uczestnika, jego predyspozycji fizycznych bądź samopoczucia.

  Organizator odmówi jazdy osobie, która swoim zachowaniem wykazuje, iż nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzania dodatkowych testów (badań) w tym zakresie tj. zachowuje się w sposób agresywny wobec Organizatora lub innych użytkowników toru, jest jednoznacznie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (wyczuwalny zapach alkoholu, brak utrzymywania równowagi, głośne i niespokojne zachowanie). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru, a uiszczona przez niego opłata zostanie mu zwrócona proporcjonalnie do wykorzystanego czasu jazdy.
 6. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:
   
  • Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu)
  • W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy niezwłocznie zasygnalizować taką sytuację przez uniesienie ręki do góry. Pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
  • Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.
  • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego obuwia do jazdy.. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  • Na torze obowiązuje bezwzględny zakaz potrącania innych pojazdów i uderzania w bandy. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
  • Do obowiązków uczestników toru należy także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta (obok siedzenia) znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.
    
 7. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach i nie może podejmować żadnych działań w tym zakresie samodzielnie.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe w skutek jego działań i z jego winy szkody osobiste i majątkowe podczas użytkowania toru. Za działania świadczące o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, a także o winie Użytkownika należy uznać działania, które spowodowały szkodę po stronię Organizatora, a powstałe w wyniku nie stosowania się przez Uczestnika do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi, a także wynikających z brawury użytkownika, a nie związanych ze stanem toru i gokartów, jego utrzymaniem czy organizacją jazdy przez Organizatora. Za uczestnika małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia odpowiedzialność w powyższym zakresie ponoszą jego opiekunowie prawni lub osoba, która na mocy umowy sprawuje opiekę nad małoletnim.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku siły wyższej lub z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Opłaty za jazdy, przejazdy oraz czas ich trwania ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi. Organizator ma także prawo do przerwania wyścigu (jazdy) w każdym czasie dokonując zwrotu na rzecz uczestników opłaty obliczonej proporcjonalnie do czasu odbytej jazdy.
 11. Unieważnienie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu nie powoduje unieważnia całego Regulaminu.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Uczestnik przed przystąpieniem do jazdy obowiązany jest do zapoznania się z obowiązującą sygnalizacją oraz flagami, których opis widnieje poniżej.

  Flagi i światła sygnalizacyjne na torze:

  Niebieska – pokazywana jest zawodnikowi, który jedzie znacznie wolniej niż zbliżający się do niego rywal. W warunkach wyścigowych flagę taką otrzymują jedynie dublowani zawodnicy.

  Żółta – jedna z najczęściej stosowanych flag, ostrzegająca przed niebezpieczeństwem na torze. Gdy flaga ta zostanie wywieszona należy zachować szczególną ostrożność, nie wyprzedzać innych kierowców oraz być przygotowanym do zatrzymania się na torze.

  Czerwona – oznacza natychmiastowe przerwanie sesji ze względu na duże niebezpieczeństwo na torze. Gdy zostanie wywieszona, należy przy najbliższej okazji zjechać do alei serwisowej, zachowując niezbędną ostrożność.

  Czarna – oznacza wykluczenie zawodnika, który ją otrzymał, z wyścigu. Jest ona rzadko stosowana, jednak niebezpieczne zachowanie i niesportowa rywalizacja mogą zakończyć się jej pokazaniem. Gdy tak się stanie kierowca musi natychmiast zjechać do alei serwisowej.

  Biało-czarna szachownica – popularna szachownica oznacza koniec wyścigu.
   
 

ZASADY OGÓLNE

 • Zwracaj uwagę na flagi oraz światła na torze , stosuj się do zaleceń obsługi toru
 • Jeździmy zawsze z kierunkiem jazdy
 • W trakcie przejazdu unikał kontaktu z innymi uczestnikami – to nie wesołe miasteczko
 • Nie naciskamy jednocześnie pedałów gazu i hamulca
 • W razie zatrzymania gokarta na torze , podnieś rękę i poczekaj na obsługę
 • Na ostatnim okrążeniu zwolnij i ostrożnie zjedź do parku maszyn
 • Po zakończeniu jazdy nie wysiadaj z gokarta , poczekaj aż pozwoli na to obsługa toru.


ŻYCZYMY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY NA TORZE KARTINGOWYM DAYTONA
 
Gdzie jesteśmy?
ul. Kochanowskiego 39
33-100 Tarnów
Godziny otwarcia
Pn-Czw 15.00 - 22.00
Pt 15.00 - 23.00
Sb-Nd 11.00 - 23.00
Zarezerwuj
Tor kartingowy
Rezerwuj