O torze

Tor

 - PIERWSZY RAZ

 Bezpieczeństwo naszych  Klientów  jest   dla nas najważniejsze, dlatego jeśli wybieracie  si e na tor DAYTONA po raz pierwszy  należy:

 • Przeczytać dokładnie  regulamin toru kartingowe  DAYTONA
 • Mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport  - niezbędny do podpisania oświadczenia dotyczącego akceptację REGULAMINU TORU
 • Osoby niepełnoletnie musza przyjść na tor z  rodzicem lub opiekunem prawnym
 • Ubrać wygodny , nie ograniczający ruchów stój – bez luźnych elementów 
 • Założyć obuwie sportowe lub na płaskiej podeszwie .

 Flagi i światła sygnalizacyjne na torze :

 Niebieska – pokazywana jest zawodnikowi, który jedzie znacznie wolniej niż zbliżający się do niego rywal. W warunkach wyścigowych flagę taką otrzymują jedynie dublowani zawodnicy.

 Żółta – jedna z najczęściej stosowanych flag, ostrzegająca przed niebezpieczeństwem na torze. Gdy flaga ta zostanie wywieszona należy zachować szczególną ostrożność, nie wyprzedzać innych kierowców oraz być przygotowanym do zatrzymania się na torze.

 Czerwona – oznacza natychmiastowe przerwanie sesji ze względu na duże niebezpieczeństwo na torze. Gdy zostanie wywieszona, należy przy najbliższej okazji zjechać do alei serwisowej, zachowując niezbędną ostrożność.

 Czarna – oznacza wykluczenie zawodnika, który ją otrzymał, z wyścigu. Jest ona rzadko stosowana, jednak niebezpieczne zachowanie i niesportowa rywalizacja mogą zakończyć się jej pokazaniem. Gdy tak się stanie kierowca musi natychmiast zjechać do alei serwisowej.

 Biało-czarna szachownica – popularna szachownica oznacza koniec wyścigu.

ZASADY  OGÓLNE

 • Zwracaj uwagę na flagi oraz światła na torze , stosuj się do zaleceń obsługi toru
 • Jeździmy zawsze z kierunkiem jazdy
 • W trakcie przejazdu unikał kontaktu z innymi uczestnikami – to nie wesołe miasteczko
 • Nie naciskamy jednocześnie pedałów gazu i hamulca
 • W razie zatrzymania gokarta na torze , podnieś rękę i poczekaj na obsługę
 • Na ostatnim okrążeniu zwolnij i ostrożnie zjedź do parku maszyn
 • Po zakończeniu jazdy nie wysiadaj z gokarta , poczekaj aż pozwoli na to obsługa toru.

ŻYCZYMY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY NA TORZE KARTINGOWYM DAYTONA

 - REGULAMIN TORU

 1. Tor kartingowy DAYTONA  prowadzony jest przez F.H.U. BAKO. 
 2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem na potwierdzenie, czego złożą podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem. Organizator umieszcza regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników. 
 3. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 5 lat. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów. 
 4. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora. 
 5. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu opłaty. 
 6. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów: 
  • Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
  • W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować taką sytuacje przez uniesienie ręki do góry. Pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru. 
  • Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać. 
  • Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy. 
  • Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd. 
  • Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora. 
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia. 
 7. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach. 
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru. 
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego. 
 10. Opłata za jazdy przejazdy oraz czas ich trwania ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty. 
 11. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu. 
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

Flagi na torze kartingowym

 Niebieska – pokazywana jest zawodnikowi, który jedzie znacznie wolniej niż zbliżający się do niego rywal. W warunkach wyścigowych flagę taką otrzymują jedynie dublowani zawodnicy.

 Żółta – jedna z najczęściej stosowanych flag, ostrzegająca przed niebezpieczeństwem na torze. Gdy flaga ta zostanie wywieszona należy zachować szczególną ostrożność, nie wyprzedzać innych kierowców oraz być przygotowanym do zatrzymania się na torze.

 Czerwona – oznacza natychmiastowe przerwanie sesji ze względu na duże niebezpieczeństwo na torze. Gdy zostanie wywieszona, należy przy najbliższej okazji zjechać do alei serwisowej, zachowując niezbędną ostrożność.

 Czarna – oznacza wykluczenie zawodnika, który ją otrzymał, z wyścigu. Jest ona rzadko stosowana, jednak niebezpieczne zachowanie i niesportowa rywalizacja mogą zakończyć się jej pokazaniem. Gdy tak się stanie kierowca musi natychmiast zjechać do alei serwisowej.

 Biało-czarna szachownica – popularna szachownica oznacza koniec wyścigu.

 Zielona – koniec niebezpiecznego miejsca, tor jest wolny, możemy powrócić do ścigania się.